top of page
REGULAMIN SPRZEDAŻY W WITRYNIE STREA-ANALITYKI.PL

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu w witrynie strefa-analityki.pl

2. Uczestnik – osoba, która uczestniczy w kursie po jego zakupie przez Kupującego

3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://strefa-analityki.pl/regulamin

4. Sklep – sklep internetowy firmy Owwwla Aleksandra Görlich

5. Sprzedający / Organizator – Owwwla reprezentowana przez Aleksandrę Görlich (Goerlich).

6. Strona produktu – podstrona w sklepie Sprzedającego, na której są opisane dokładne cechy danego kursu i na której można dokonać zakupu

7. Produkt – kurs lub inny produkt znajdujący się w Sklepie Sprzedającego

8. Spotkanie on-line – umówione spotkanie na platformie Google Meet, podczas którego prowadzony jest kurs.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin, który czytasz (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług on-line przez Owwwla Aleksandra Görlich z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31–504 Kraków (Dalej „Owwwla” lub „Organizator”) w zakresie kursów online. Owwwla reprezentowana przez Aleksandrę Görlich (Goerlich).

1.2. Kontakt z Owwwlą możliwy jest pod adresem owwwla@strefa-analityki.pl.

1.3. Do korzystania z kursu konieczne jest posiadanie komputera, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do internetu i możliwością wyświetlania zawartości stron internetowych, oraz adresu e-mail. Do uczestnictwa w lekcjach na żywo potrzebny jest komputer, tablet, komórka lub urządzenie podobne z możliwością korzystania z programu Google Meet

1.4. Owwwla nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego Uczestnika (szczególnie w przypadku lekcji na żywo).

 

2. KURS

 

2.1. Przedmiotem umowy i zakupu jest kurs on-line, którego poziom i czas trwania podane są dokładniej na stronie konkretnego kursu (stronie produktu) w sklepie internetowym Owwwli.

2.2 Czas trwania kursu podany jest na stronie produktu.

2.3. Jeżeli na potrzeby kursu została utworzona strona internetowa z dostępem dla uczestników kursu, dostęp do niej Uczestnik będzie miał przez pół roku od zakończenia kursu. Jeżeli na potrzeby kursu zostanie utworzona grupa na Facebooku, dostęp do niej Uczestnik będzie miał przez rok od zakończenia kursu, przy założeniu, że sam(a) się z niej nie usunie lub że nie usunie jej Facebook.

 

3. ZOBOWIĄZANIA STRON

 

3.1. Owwwla zobowiązuje się do:

a) Prowadzenia kursu on-line.

b) Terminowego udostępniania Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. Materiały ze spotkań będą przekazywane każdorazowo po spotkaniu on-line, a przed kolejnym spotkaniem. W przypadku kursów intensywnych, odbywających się w całości jednego dnia, materiały zostaną przesłane do 7 dni po spotkaniu on-line. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej, materiały będą przekazywane na adres Uczestnika, z którego łączył się on na spotkaniach on-line.

Owwwla zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby lekcje odbywały się w podanych terminach. W przypadku niemożliwości zorganizowania lekcji w tym terminie przez Aleksandrę Görlich lub inną osobę ją zastępującą, Owwwla zaproponuje odrobienie zajęć o podobnej godzinie innego dnia roboczego.

3.2. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) Odnoszenia się z szacunkiem do siebie samego i innych uczestników kursu oraz do organizatora.

 

4. ZAKUP KURSU I PŁATNOŚĆ

 

4.1. Zakupu kursu można dokonać na stronie https://www.strefa-analityki.pl/kursy-google-analytics lub na bezpośredniej Stronie produktu z danym kursem.

4.2. Płatności za kurs dokonuje się z góry, kartą płatniczą, przez stronę sprzedażową i sklep na strefa-analityki.pl lub – w przypadku rezerwacji miejsca na kursie drogą mailową – przez przelew bankowy. Uczestnik wybiera odpowiadającą mu wersję kursu i dokonuje płatności. Zakupu kursu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.3. W przypadku płatności przelewem bankowym za moment zapisu na kurs uznaje się moment, w którym pieniądze za kurs znajdą się na koncie Owwwli.

4.5. Umowa zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Ciebie przycisku „Zamawiam i płacę”, przy jednoczesnej akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku płatności przelewem bankowym, Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania wpłaty na konto Owwwli.

4.6. Kwota na fakturze wystawianej przez Owwwlę nie zawiera podatku VAT, ponieważ Owwwla nie jest płatnikiem tego podatku.

 

5. REZYGNACJA Z ZAKUPU

 

5.1. Z kursu Google Analytics Uczestnik może zrezygnować do 6 dni włącznie od rozpoczęcia danego kursu, przy czym za dzień rozpoczęcia kursu uznawany jest dzień, w którym odbywa się pierwsze spotkanie on-line. O zamiarze tym należy powiadomić Owwwlę e-mailem pod adresem owwwla@strefa-analityki.pl lub Aleksandra Görlich wiadomością prywatną wysłaną pod numer telefonu +48 604 666 433. Wniesiona opłata za kurs zostanie wtedy Uczestnikowi zwrócona, a ten zostanie usunięty z grupy kursowej i spośród odbiorców e-maili związanych z materiałami kursowymi.

5.2. W przypadku niezrezygnowania z zakupu w terminie podanym w pkt 5.1, nie ma możliwości zwrotu opłaty za kurs niezależnie od tego, czy Uczestnik bierze udział w lekcjach on-line czy nie.

5.3. Tak długo, jak Owwwla udostępnia materiały kursowe i organizuje lekcje zgodnie z zapisami pkt. 3.1, na brak prawa do rezygnacji w terminie opisanym w pkt. 5.1 nie mają wpływu żadne czynniki (w tym siły wyższe, sytuacja epidemiczna itd.), które są niezależnie od Organizatora.

 

6. DANE OSOBOWE

 

6.1. Administratorem Twoich danych przekazywanych na potrzeby kursu jest Owwwla.

6.2. Twoje dane osobowe podane przy zakupie Kursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia kursu i nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek innym celu.

6.3. Pamiętaj, że zawsze służy Ci prawo wglądu do Twoich danych, poprawienia ich i zażądania usunięcia ich w przypadku rezygnacji albo po zakończeniu kursu.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1. Owwwla dokłada wszelkich starań, żeby Uczestnicy byli zadowoleni z kursu i wszelkie informacje zwrotne i sugestie zmian są zawsze mile widziane. Koniecznie pisz na adres owwwla@strefa-analityki.pl, lub kontaktuj się z Aleksandra Görlich wiadomością prywatną wysłaną pod numer telefonu +48 604 666 433, jeżeli masz jakiś problem związany z kursem, sugestię lub z czymś się nie zgadzasz. Organizator będzie się starał Twój problem rozwiązać lub pomóc Tobie go rozwiązać (jeżeli będzie on leżał po Twojej stronie).

7.2. Ewentualne reklamacje co do kursu możesz składać w formie mailowej na adres owwwla@strefa-analityki.pl.

7.3. Organizator rozpatrzy Twoją reklamację w ciągu 14 dni.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowa zawierana między Uczestnikiem a Organizatorem podlega prawu polskiemu.

8.2. Materiały zawarte w kursach Owwwli, niebędące bezpośrednimi odniesieniami do dokumentacji narzędzi Google, są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie. Szczególnie dotyczy to słowniczków tematycznych i prezentacji z kursu. Kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez zezwolenia jest zabronione.

 

Regulamin obowiązuje od dnia: 01.03.2023

bottom of page